Haiku del giorno ( 2012年12月 18日 ).

 

 

Per fare fuoco

il vento mi porta in dono

foglie d’autunno.

[ takuhodo ha

kaze ga motekuru

ochiba kana ]

 

たくほどは

かぜがもってくる

おちばかな。

 

 

A vetri schiusi

mi assale il passato –

sogno reale!

 

[ ake mado no

mukashi wo shinobu

sugure yume ]

 

あけ窓の

むかしをしのぶ

すぐれ夢。

 

Haiku del giorno (2012年8月19日)

 

 

Nell’umidità

un fiore di magnolia

dal verde sbocciato.

 

[ aomitaru

naka ni kobushi

no hanasazari]

 

あおみたるなかにこぶしの花さかり

 

 

Cielo terso d’autunno

e un antico boschetto

come siepe.

 

[ akitakashi kodachi ha

furinu magaki kana ]

 

秋高し木立はふりぬ籬かな

 

Autor: Ryoukan (1758 – 1831), tratto dalla sua raccolta di haiku “Novantanove haiku“.

Haiku del giorno「2010年8月15日」。

Mi ha mandato via,

ci siamo lasciati, e io, solo,

all’ombra degli alberi.

[ okurarete

wakarete hitori

koshitayami.]

500059

Ombre d’alberi:

la mia ondeggia

nella luna invernale.

[ko no kage ya

waga kage ugoku

fuyu no tsuki.]

amaryllisheaderpk7

Ode alla primavera –

non si sa

chi è l’autore.

[ yomibito wo

shirazaru haru no

shuuka kana.]

Autor: Shiki (1867-1902).

Haiku del giorno (2010年6月10日)

 

Un soffio di vento:

la brezza tra i pini

raffredda la lama sguainata.

[ mushi boshi ya

nikimi wo samasu

matsu no kaze.]

Autor: Taigi (1709-1771).

21435214P1-6

 

L’uccello in gabbia

osserva, invidioso,

la farfalla.

[kago no tori

chou wo urayamu

metsuki kana.]

21435219561-3

 

Senza di te,

in verità, i boschi

son troppo ampi!

[ kimi nakute

makoto ni tadai no

kodachi kana.]

Autor: Issa (1762-1826).

21435212519-2